بازده سرمایه گذاری:

به منظور محاسبه عملیاتی بازده سرمایه گذاری از حاصل تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر جمع دارایی ها استفاده خواهد شد.