متغیر وجوه نقد عملیاتی

همانند جریان های نقدی که در توانایی پرداخت بدهی ضروری هستند و در ابقا دارایی حیاتی هستند، این عامل نیز یک متغیر اصلی و عمده است. صورت جریان های نقدی اغلب تویط تحلیل گران استفاده می شوند تا عملکرد مالی را اندازه گیری کنند. شرکت های با نقدینگی بالا و در دسترس می توانند سرمایه های خود را بسیار سریع تر از همتاهای خود تامین کنند. در نتیجه انتظار بر آن است که رابطه مثبتی بین جریان وجوه نقد از یک طرف و انعطاف پذیری از طرف دیگر وجود داشته باشد. برای مقایسه پذیری بیشتر بین شرکت ها، این متغیر از طریق تقسیم آن به کل دارایی ها، مقیاس بندی شد (انوری رستمی و همکاران، 1394).