داده های بخش جريان خالص  وجه  نقد فعالیت های سرمایه گذاریپرداختی برای خرید دارایی ثابت/ دریافتی از فروش دارایی ثابت/ دریافتی از فروش سرمایه گذاریها/ پرداختی برای سر. بلندمدت/ پرداختی برای سر. کوتاه مدت و اوراق/ پرداختی برای سایر داراییها/ دریافتی برای  سایر داراییها/ سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها و سپرده ها 

 داده های بخش جريان خالص  وجه  نقد فعالیت های تامین مالیخالص دریافت تسهیلات مالی/ بازپرداخت اصل تسهیلات مالی/ سود پرداختی بابت تسهلات مالی/ سود سهام پرداختی/ سایر سودهای دریافتی/ سایر سودهای پرداختی