خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه پیشرفت تحصیلی با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

دانش آموزان دارای اهداف یادگیری، ابتدا متوجه كسب مهارت های جدید یا گسترش دانش خود هستند، حتی اگر مستلزم داشتن خطاهایی در این راه باشند ، لذا ضروری است كه با انجام پژوهش هایی علمی مهم ترین همبسته های انگیزش پیشرفت تحصیلی شناسایی و سهم نسبی هر یك از آن ها در تبیین انگیزش پیشرفت تحصیلی مشخص گردد.در دایره المعارف تعلیم و تربیت ، هوسن و دیگران (1994) انگیزش پیشرفت تحصیلی را بیشتر به آن بعدی از انگیزش منحصر می دانند كه انگیزش درونی دانش آموز نامیده می شود . انگیزش درونی یك حالت روان شناختی است و هنگامی حاصل می شود كه انسان خود را دارای كفایت لازم و خود كنترلی بداند . خودكنترلی به دو بخش تقسیم می شود : فرصت كنترل یا فرصتی كه به دانش آموز داده می شود تا برای امور تحصیلی خود تصمیم بگیرد و توانایی كنترل یا احساس كفایتی كه دانش آموز در موقعیت باید داشته باشد تا بتواند بر آن اساس اقدام كند.
 

 

 

فهرست مطالب

2-1-مبانی نظری تحقیق 10

2-1-1-انگیزش پیشرفت تحصیلی 10

2-1-2-پیشرفت  11

2-1-3-اهداف پیشرفت  12

2-1-4-منشا نیاز به پیشرفت  12

2-1-5-مدل پیشرفت اتكینسون  15

2-1-6-نظریه مک کللند  16

2-1-7-انگیزه پیشرفت  16

2-1-8-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت  17

2-1-9-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت  18

2-1-10-نظریه های انگیزشی  19

2-1-10-1-جان اتکینسون  19

2-1-10-2-ویکتور وروم  19

2-1-10-3-کمپبل و پریچارد  19

2-1-10-4-وین ماندی و همکارانش  19

2-1-10-5-بیریل سان و استانیر 19

2-1-10-6-میسکل20

2-1-10-7-فروید  20

2-1-11-انگیزش هدف است یا وسیله 20

2-1-12-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان    21

2-1-13-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی  24

2-1-14-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا    24

2-1-15-راه كارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی  26

2-1-16-آموزش انگیزه پیشرفت  29

منابع