خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انگیزش و انواع آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

ﭼﺮا ﺑﺮخی از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺎلیف آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫی روی ﻣیآورﻧﺪ و در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟیﻒ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫی از ﺧﻮد ﺗﻼش و جدیت بی ﺷﺎﺋﺒﻪای ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ بعضی دیگر از ﺗﻜﺎﻟیﻒ آﻣﻮزﺷﮕﺎهی اﺟﺘﻨﺎب می ﻛﻨﻨﺪ و یﺎ از روی ﺑیﻋﻼﻗﮕی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ، ﻣﺒﺎدرت ﻣیورزﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻌﻀی از داﻧﺶآﻣﻮزان از یادگاری در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﻟﺬت می ﺑﺮﻧﺪ و از ﭘیﺸﺮﻓﺘﺸﺎن ﺧﺸﻨﻮد می ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎلی ﻛﻪ ﺑﻌﻀی دیگر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ یﺎدﮔیﺮی آﻣﻮزﺷﮕﺎهی ﭼﻨیﻦ اﺣﺴﺎسی را ﻧﺪارﻧﺪ؟ این ها ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕیﺰش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای یﺎدﮔیﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻠﻮیﺤﺎت ﻣﻬﻤی را درﺑﺮدارﻧﺪ. ﺑﺮرﺳیﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﻨﺪ ﻛﻪ انگیزشی از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠی رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ یادگاری، ﻋﻤﻠﻜﺮد ادراك، دﻗﺖ، یادآوری، ﻓﺮاﻣﻮشی، ﺗﻔﻜﺮ، خلاقیت، و هیجان اﺛﺮ دارد (ﺧﺪیﻮی و ویکیا ﻣﻔﺎﺧﺮی، 1390). 
 

 

 

فهرست مطالب

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

انگیزه پیشرفت تحصیلی

انواع انگیزش

نظریه های انگیزش

نظریه های معاصر انگیزش

نظریه‌های محتوایی

نظریه سلسه مراتب نیازها

نظریه های فرایندی

جهت گیری های انگیزشی

انگیزش و خودپنداره

منابع