خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عزت نفس و موفقیت با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

پژوهشهای مربوط به عزت نفس موید این اندیشه است که هر شخص دارای نوعی تصور از خود ونوعی تصور آرمانی است که همگرایی بین این دو تصور ،به منزله شاخص عزت نفس ویکی از ویژگیهای مهم شخصیتی است که به جوانب گوناگون زندگی از جمله موفقیت وپیشرفت افراد تاثیر می گذارد.احساس عزت نفس یکی از نیاز های اساسی کارکنان است که ایجاد آن موجب افزایش سطح بهره وری وافزایش رقابت شده ،واین کار موفقیت را تضمین می کند .ازآنجایی که احساس خوب به خود داشتن از نیازهای اساسی روانی آدمی است .،انسان برای تامین این نیازها وممانعت از حس تحقیر شخصی ،ناخود آگاه دست به تلاشهایی می زند واز سازوکارهای دفاعی خاصی استفاده می کند ،زیرا نیلز به احسا س ارزشمندی از اهمیت والایی یرخورداراست .(رنجبریان وموسی پور ،1384)عزت نفس عاملی است که در بررسی رفتار سازمانی می تواند رابطه خشنودی شغلی وعملکرد شغلی را تعدیل کند .از جمله نظریه های که در روانشناسی صنعتی وسازمانی جایگاه والایی دارد نظریه خود هماهنگی کور من(1977)است 
 

 

 

فهرست مطالب

مناعت طبع یاعزت نفس

عزت نفس وموفقیت

خودکنترلی درسازمان

ماهیت وهدف خودکنترلی

کارکرد کنترل درسازمانهای پیشرفته

خودکنترلی

نقش کنترل خوددرسازمانها

مزایا ومنابع کنترل درونی وبیرونی

ضعف ومحدودیت های کنترل مبتنی برخود

مفهوم خودکارآمدی

برداشت انسان ازخودکارآمدی

تاثیرخودکارآمدی برفرایندهای انگیزشی

باورهای خودکارآمدی

مفهوم خودکارآمدی وخودنظم بخشی

داوری درمورد سطح خودکارآمدی

تحقیقات انجام شده داخلی

تحقیقات انجام شده خارجی

منابع