خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خودتنظیمی و راهبردها با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 یکی از نظریه های خودتنظیمی که سازه  ی خودتنظیمی را مورد توجه قرار می دهد، نظریه ی شناختی- اجتماعی بندورا می باشد. به نظر بندورا، تعامل عوامل بیرونی و درونی می تواند در خودتنظیمی تاثیر داشته باشد. عوامل بیرونی با فراهم کردن معیارهایی برای ارزیابی رفتار خود فرد و ایجاد تقویت برای آن رفتار بر خودتنظیمی تاثیر می گذارند. عوامل درونی نیز ناشی از درون خود فرد می باشند. بنابراین، افراد معیارهای درونی را در خود شکل می دهند و بر اساس آنها به خودشان پاداش داده و یا خود را تنبیه می-کنند (امیدوار، 1385).  نظریه ی بندورا عملکرد انسانی را بر حسب تعاملات رفتاری، متغیرهای محیطی، شناخت و سایر عوامل شخصی بررسی می کند. این سه دسته متغیر می توانند بر یکدیگر تاثیرات متقابل داشته باشند (شانگ، 2002).
 

 

 

فهرست مطالب

3-2- خودتنظیمی

1-3-2- نظریهی خودتنظیمی بندورا

2-3-2- ابعاد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

1-2-3-2- راهبردهای رفتاری

2-2-3-2- راهبردهای انگیزشی

3-2-3-2- راهبردهای شناختی

1-3-2-3-2- راهبردهای تکرار یا مرور ذهنی

2-3-2-3-2- راهبردهای بسط دهی

3-3-2-3-2- راهبردهای سازماندهی

4-2-3-2- راهبردهای فراشناختی

1-4-2-3-2- راهبرد تعیین هدف و برنامه ریزی

2-4-2-3-2- راهبرد نظارت و کنترل

3-4-2-3-2- راهبرد نظم دهی

3-3-2- ویژگیهای یادگیرندگان خودتنظیم

منابع