خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی و گسترش مفهوم هوش با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

شكلگیری اجزای هوشهیجانی، ابتدا در سالهای اولیه زندگی كودك انجام میگیرد اگر چه شكلگیری این ظرفیتها در خلال سالهای مدرسه نیز ادامه پیدا میكند، تواناییهایی هیجانیای كه كودكان بعدها در زندگی كسب میكنند بر پایه این آموختههای سالهای اول قراردارد و این تواناییها مبنای احساسی تمام یادگیریهاست. گزارش مركز ملی برنامههای بالینی نوزادان به این نكته اشاره میكند كه آگاهی كودك از وقایع مختلف با توانایی خواندن زود هنگام به اندازه ملاكهای هیجانی و اجتماعی نمیتوانند موفقیت كودكان را در مدرسه پیشبینی كنند ملاكهایی همچون متكی به نقس و علاقهمند بودن، دانستن این كه چه رفتاری از آنان انتظار میرود و چگونه در اوج تكانه بد رفتاری، جلوی خود را بگیرند، اینكه بتوانند صبر كنند، از دستورات پیروی كنند و برای درخواست كمك به معلمان رجوع كنند و هنگام همراهی با كودكان دیگر خواستههای خود را بیان نمایند.(گلمن، 1005. به نقل از پارسا،1383).
 

 

 

فهرست مطالب

3-2 هوش هیجانی

2-2-1)گسترش مفهوم هوش

2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی

2-2-3) نظریههای هوشهیجانی

منابع