خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ویژگی های شغلی با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

نظریه بسیار معروف هرزبرگ  (1959 ؛ 1968) در مطالعهی او بر روی 1685 كارمند در دوازده تحقیق تجربی جداگانه در مورد رضایت شغلی توسعه یافت. یافتههای او باعث این نتیجهگیری شد كه مهمترین عوامل تأثیر گذار بر رضایت شغلی ویژگیهای محیط كار است. بر طبق نظر هرزبرگ (1959) رضایت شغلی با ویژگیهای ذاتی و درونی مربوط به شغل كه فرد با آن مواجهه است، مرتبط است ( به نقل از رینر  و همكاران، 1999). 

 

 


 محركهایی كه موجب رضایت كاركنان میشوند، از محتوای شغل و شرایط محیط كار، ناشی میشوند. هاكمن و همكاران (1975) بر اساس زمینههای نظری هرزبرگ و نظریهی انگیزشی مازلو یك الگوی تجربی برای تجزیه و تحلیل محیط كار تهیه كردهاند. یكی از جنبههای كلیدی این الگو توانایی اندازهگیری ویژگیهای شغلی است كه به طور متداول به عنوان منابع مهم انگیزشی در محیط كار شناسایی شدهاند ( به نقل از رینر و همكاران، 1999). 
 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری مرتبط با ویژگیهای شغلی

پیامدهای ویژگی های شغلی

نظریه های طراحی شغل

منابع فارسی

منابع انگلیسی